TAISYKLĖS

 1. Paslaugų teikėjas – UAB „Žingeida“, įmonės kodas 304174001, esanti adresu Žalgirio g. 131,
  Vilnius, tel.: +370 684 37341, el. paštas: uabzingeida@gmail.com, atsiskaitomoji sąskaita AB SEB
  banke, Nr. LT49 7044 0600 0807 6988, viena šalis.Paslaugų gavėjas – tai asmuo, užsakantis paslaugas, sumokėjęs nurodytą kainą ir įgijęs teisę
  dalyvauti pamokoje, antra šalis, toliau abi šalys vadinamos Šalimis, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

   

   

  1. Bendrosios sutarties sąlygos
   1. Šia Sutartimi Paslaugų teikėjas įsipareigoja pagal Paslaugų gavėjo užsakymą suteikti mokymo
    paslaugas (toliau – Paslaugos) Paslaugų gavėjui ar kitam jo nurodytam mokiniui (toliau – Mokinys),
    o Paslaugų gavėjas įsipareigoja už suteiktas Paslaugas sumokėti.
   2. Šia Sutartimi yra nustatomos Paslaugų pirkimo-pardavimo sąlygos, dalyvavimo pamokose tvarka
    bei principai, Paslaugų teikėjo, Paslaugų gavėjo ir Mokinio teisės ir įsipareigojimai, taip pat kitos su
    Paslaugų teikėjo teikiamomis Paslaugomis susijusios sąlygos.
  2. Paslaugų teikimo tvarka ir sąlygos
   1. Sumokėdamas už Paslaugas, Paslaugų gavėjas tokiu būdu patvirtina, kad prieš tai jis ir Mokinys
    tinkamai susipažino su viešai skelbiamomis Sutarties sąlygomis, jos jam buvo išsamiai atskleistos bei
    paaiškintos, Paslaugos gavėjas suprato ir sutinka su visomis Sutarties sąlygomis ir griežtai
    įsipareigoja jų laikytis.
   2. Prieš užsakydamas Paslaugas, Paslaugų gavėjas ir Mokinys privalo išsamiai įvertinti visą jam
    pateiktą ir viešai prieinamą informaciją apie Paslaugas, taip pat savo galimybes atvykti ir dalyvauti
    pamokose.
   3. Sumokėdamas už Paslaugas, Paslaugų gavėjas patvirtina, kad Paslaugas jis įsigijo turėdamas visą
    sprendimui priimti reikalingą teisingą ir visapusišką informaciją, įskaitant bet neapsiribojant,
    Paslaugų trukmę, datą, vietą, eigą, kainą, kokybę ir kt.
   4. Paslaugų gavėjas patvirtina, kad Paslaugos visiškai atitinka jo lūkesčius ir supranta, kad dėl tokio
    patvirtinimo visos jo pretenzijos dėl Paslaugų bus laikomos nepagrįstomis.
   5. Paslaugos suteikimo laikas negali būti keičiamas be Paslaugos teikėjo sutikimo. Mokiniui
    neatvykus arba atsisakius Paslaugos, Paslauga nėra kompensuojama. Paslaugos gavėjas gali kreiptis 1
    kartą dėl 1 pamokos laiko ar mokomojo dalyko perkelimo į laisvą grupę šią ar kažkurią sekančią
    savaitę apmokėtame abonemente, likus ne mažiau, nei 2 dienos iki rezervuotos pamokos. Pamokos į
    abonemento pabaigą perkelti nėra galimybės, nebent tai būtų sekantis apmokėtas abonementas.
    Paslaugos teikėjas pasilieka teisę pakeisti laiką arba ne atsižvelgiant į tuo metu susiklosčiusį
    tvarkaraštį.
   6. Pamokų metu draudžiama rūkyti, įsinešti bei vartoti maistą, alkoholį, narkotines ar kitas psichiką
    veikiančias medžiagas, dujinius, šaunamuosius bei kitus ginklus.
   7. Praleidus pamokas dėl ligos ir pateikus gydytojo pažymą, pamokos yra paskirstomos per kitas
    abonemento savaites lankant pamokas vienų kartu daugiau per savaitę, nei kad suplanuota. Paslaugos
    teikėjas pasilieka teisę paskirstyti praleistas pamokas arba ne atsižvelgiant į tuo metu susiklosčiusį tvarkaraštį.
  3. Šalių teisės ir pareigos
   1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:
    1. Teikti Paslaugas rūpestingai bei efektyviai, pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius,
     techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius bei žinias.
    2. Užtikrinti, kad Paslaugos vieno susitikimo trukmė sudarytų 1 val. 30 min. (2 ak. val.).
    3. Nedelsiant raštu ar bet kuriomis kitomis elektroninio ryšio priemonėmis informuoti Paslaugų
     gavėją ar Mokinį apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Paslaugų teikėjui
     tinkamai ir laiku suteikti Paslaugas.
    4. Užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Paslaugas teiktų
     asmenys, turintys reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą norint teikti Paslaugas.
   2. Paslaugų gavėjas ir Mokinys įsipareigoja:
    1. Paslaugų teikėjui ketinant ar teikiant Paslaugas bendradarbiauti su pastaruoju bei sudaryti jam
     visas sąlygas, kurios yra būtinos Paslaugoms teikti.
    2. Paslaugų teikėjui suteikti visą informaciją, kuri yra būtina Paslaugoms teikti.
    3. Nedelsiant raštu ar bet kuriomis kitomis elektroninio ryšio priemonėmis informuoti Paslaugų
     teikėją apie bet kurias aplinkybes, kurios gali sutrukdyti Mokiniui laiku gauti Paslaugas.
    4. Nesudaryti atskirų susitarimų dėl papildomų paslaugų teikimo su asmenimis, teikiančiais
     Paslaugas Paslaugų teikėjo vardu, be Paslaugų teikėjo sutikimo.
    5. Mokinys įsipareigoja dalyvauti pamokoje tokiu būdu, kad nesukeltų grėsmės savo bei kitų
     pamokos dalyvių sveikatai ir turtui, neįžeistų ir nediskredituotų jų, nežemintų garbės bei orumo, taip
     pat taip, kad nepažeistų Paslaugų teikėjo teisių ir teisėtų interesų bei kitų pamokos dalyvių teisės
     tinkamai dalyvauti pamokoje. Pažeidus šią pareigą, Paslaugų gavėjas ir Mokinys įsipareigoja atlyginti
     visus dėl to atsiradusius neigiamus padarinius tiek Paslaugų teikėjui, tiek tretiesiems asmenims.
    6. Gauti naujienlaiškį nuo paslaugų teikėjo, kurio gali paskui atsisakyti.
    7. Sutikti naudojimui pažintiniais tikslais pamokų foto ir video medžiagą.
   3. Nė viena šalis neturi teisės perleisti trečiajai šaliai visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį
    be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.
   4. Paslaugų teikėjas turi teisę neįleisti ar pašalinti Mokinį iš pamokos, jeigu kyla įtarimas, kad
    Mokinys neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, kai Paslaugų
    gavėjas ar Mokinys pažeidinėja Sutartį, elgiasi nusikalstamai ar jo veiksmai prieštarauja viešajai
    tvarkai ar gerai moralei. Tokiu atveju už Paslaugas sumokėti pinigai negrąžinami.
   5. Paslaugų teikėjas neatsako už kitų pamokų dalyvių elgesį ir neatlygina dėl to atsiradusių neigiamų
    padarinių, taip pat neatsako už vykdant pamokas ne dėl jo kaltės atsiradusius paslaugų teikimo
    sutrikimus.
   6. Paslaugų teikėjas neatsako už Mokinio į pamoką atsineštų daiktų apsaugą.
  4. Paslaugų kaina ir atsiskaitymo tvarka
   1. Paslaugų teikėjas suteikia Paslaugų gavėjui Paslaugas už tokią kainą, kuri yra sutarta atskiru Šalių
    žodiniu arba rašytiniu susitarimu. Sutarta Paslaugų kaina yra galutinė, kartu į ją įskaitant ir visus
    mokesčius.
   2. Paslaugų gavėjas įsipareigoja atsiskaityti su Paslaugų teikėju už Paslaugas iki Paslaugų gavimo,
    pervedant pinigus į Paslaugų teikėjo banko sąskaitą arba grynaisiais pinigais.
   3. Paslaugų gavėjas už Paslaugas, kurios bus suteiktos kiekvieną kalendorinį mėnesį, privalo
    apmokėti iki praeito mėnesio 25 (dvidešimt penktos) kalendorinės dienos.
  5. Sutarties galiojimas ir nutraukimas
   1. Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja iki kol bus išnaudota apmokėta Paslauga.
   2. Sutartis gali būti vienašališkai bet kada nutraukta kiekvienos iš Šalių sprendimu, jeigu yra
    patenkinamos visos žemiau nurodytos sąlygos:

     

    1. Viena iš Šalių neįvykdė ar įvykdė netinkamai vieną ar daugiau prievolių, kylančių iš šios
     sutarties.
    2. Nukentėjusiai Šaliai raštu pareikalavus įvykdyti prievolę ar ištaisyti vykdymo trūkumus, kita šalis
     per nukentėjusios šalies nustatytą protingą terminą to nepadaro.
  6. Baigiamosios nuostatos
   1. Jeigu pasikeičia Paslaugų teikėjo, Paslaugų gavėjo ar Mokinio nurodyti kontaktiniai duomenys,
    toks asmuo turi nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 3 (tris) kalendorines dienas po tokių duomenų
    pasikeitimo, apie tai informuoti kitą Šalį. Pažeidusiai šią pareigą Šaliai tenka visos dėl to atsiradusios
    neigiamos pasekmės.
   2. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai keisti Sutartį, tačiau Paslaugų gavėjui taikomos Paslaugų
    įsigijimo metu galiojusios Sutarties sąlygos, su kuriomis jis susipažino ir sutiko sumokėdamas už
    Paslaugas.
   3. Visa papildoma informacija, nenurodyta Sutartyje, yra viešai prieinama interneto tinklalapyje, taip
    pat elektroninio pašto adresu uabzingeida@gmail.com arba telefonu +370 630 33153.
   4. Iš šios Sutarties kylantys ginčai yra sprendžiami abipusių derybų keliu arba kreipiantis į teismą.
   5. Santykiams, kylantiems iš šios Sutarties, reguliuoti yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
   6. Ši Sutartis yra sudaryta lietuviu kalba.